Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze

Opłaty

 
 
 

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w  Gminnym Przedszkolu w Rytrze 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 i 5a Ustawy o Systemie Oświaty oraz Statutem  naszego przedszkola           

 

§ 4

1.     Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Rytro w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytro .

2.  Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

3.  Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje porozumienie przedszkolne zawierane między przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora przedszkola, a rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka. 

 § 5 

1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.

2. Dzienna  wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków w przedszkolu wynosi 12 złotych 

(śniadanie - 3zł, obiad - 6zł, podwieczorek - 3zł).

3. Opłatę za korzystanie z posiłków przez dziecko w przedszkolu, rodzice  (opiekunowie prawni) wnoszą w okresach miesięcznych, z góry do
 15–tego każdego miesiąca.

Brak terminowej opłaty wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy żywieniowej.

     4. Za zgłoszone dni nieobecności dziecka w przedszkolu odlicza się opłatę żywieniową w miesiącu następnym z tym, że odliczaniu podlegają dni ciągłej nieobecności zgłoszonej w ilości co najmniej trzech kolejnych dni. 
 

 

 

 

Numer konta dla wpłat tylko za wyżywienie i opłatę stałą:

 

Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze

33-343 Rytro 655

Nr konta: 55 8805 0009 0000 7083 2001 0001

Łącki Bank Spółdzielczy