Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze
Strona głowna  /  Grupa I
Grupa I

                                   Koniczynki        Galeria                                           

Wychowawca grupy:

mgr Anna Rak

 

 

 

Adres e-mailowy do kontaktu z wychowawcą grupy:

koniczynki@op.pl 

 

 

Dyżur nauczyciela - wychowawcy dla rodziców,

pod nr telefonu:18 446 90 09

 

 

Zajęcia dodatkowe

Religia: środa, czwartek - 8:30- 8:45

Język angielski: poniedziałek, wtorek - 9:30-9:45

 

 

 

RAMOWY  ROZKŁAD DNIA dla grupy  I

na rok szkolny 2021/2022

 

         Realizacja podstawy programowej w godz. od 830 – 1330

         Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny

zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych,

zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

700 - 830

• Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci  lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).

• Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

• Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.

• Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

 

830 - 845

• Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

• Środa i czwartek zajęcia Religii od 830 - 845.

• Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.

 

845 - 900 

• Śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych.

 

900 - 1000

• Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

• Poniedziałek i wtorek zajęcia języka angielskiego od 930 - 945.

 

1000 - 1145

• Spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola, obserwacje przyrodnicze), zabawy na pobliskich placach zabaw.

• Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

• Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

• Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.

• Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

 

1145 – 1200  

• Obiad

 

1200 - 1330

• Swobodna zabawa dzieci w sali lub na świeżym powietrzu, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.

• Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności

i zainteresowania.

• Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne.

• Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.

• Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku i poza terenem przedszkola.

• Czynności higieniczno – porządkowe oraz przygotowanie do posiłku

 

1345 - 1400

• Podwieczorek

 

1400 - 1600

• Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań.

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności

i zainteresowania, praca  z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.

• Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe

w sali, praca w kąciku przyrody.

• Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).

• Czynności higieniczno – porządkowe.

• Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-19