Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze

Grupa II

Niezapominajki         

   

 

 

 

Galeria

 

 

 

Wychowawcy grupy: 

 

  mgr Elżbieta Filip

mgr Jolanta Dudka   

 

 

Adres e-mailowy do kontaktu z wychowawcami grupy:

niezapominajki2@op.pl  

 

Dyżur nauczycieli - wychowawców dla rodziców:

mgr Elżbieta Filip

wtorek: 10:00 - 10:30

piątek: 8:30 - 9:00r 

mgr Jolanta Dudka

piątek: 11:00 - 12:00

pod nr telefonu:18 446 90 09

 

Zajęcia dodatkowe

RELIGIA

wtorek 10.00-10.30

piątek 8.30 – 9.00

JĘZYK ANGIELSKI

poniedziałek 9.35 – 10.05

środa  9.50 – 10.20

LOGOPEDIA  / dla zakwalifikowanych dzieci/

poniedziałek  10.45 - 11.30

wtorek 10.30 – 12.30

piątek 12.30 – 12.45

GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA/ dla zakwalifikowanych dzieci/

wtorek  13.00 -13.30

 

RAMOWY  ROZKŁAD   DNIA

dla grupy  II

na rok szkolny 2022/2023

 

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00 – 13.00

 

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela ? wyzwalające aktywność  dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

7:00 - 8:30

 • Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).

• Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

• Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.

 • Działania wspomagające rozwój dziecka ? indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

8:30 - 9:00

• Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

• Czynności higieniczno - porządkowe, przygotowanie do posiłku.

9:00 - 9:15  Śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych.

9:15 - 10:00

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

10:00 - 12:00

• Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo ? ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).

• Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.

 • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

 • Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.

• Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

12:00 - 12:15 Obiad

12:15 - 14:00

 • Swobodna zabawa dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.

 • Działania wspomagające rozwój dziecka -  indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.

• Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne.

• Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.

 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.

• Czynności higieniczno - porządkowe oraz przygotowanie do posiłku

14:00- 14:15 Podwieczorek

14.15 – 16.00

• Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań.

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca  z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.

 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody

. • Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).

 • Czynności higieniczno - porządkowe.

 • Rozchodzenie się dzieci.