Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze

Grupa III

 Maki       Galeria

 

 

Wychowawca grupy:

mgr Magdalena Wiergowska-Szyszka

 

 

 

Adres e-mailowy do kontaktu

z wychowawcą grupy:

   maki.przedsz@onet.pl 

 

 

Dyżur nauczyciela - wychowawcy dla rodziców

poniedziałek : 10:10 - 10:40 

środa:  8:15 - 8:45

pod nr telefonu:18 446 90 09

 

Zajęcia dodatkowe

Religia: wtorek, czwartek - 8:00 - 8:30

Język angielski: poniedziałek - 8:15 - 8:45

środa - 10:10 - 10:45

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna: czwartek - 13:00 - 13:30

 

                                                                       

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla grupy  III

na rok szkolny 2022/2023

 

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00 – 13.00

Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela ? wyzwalające aktywność  dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

8:00-8.30

WTOREK / CZWARTEK  Zajęcia dodatkowe z Religii

8.15-8.45 /10.10-10.45

PONIEDZIAŁEK/ŚRODA  Zajęcia dodatkowe Język angielski

8:00?9:00

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę  i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie             w zabawie.

Działania wspomagające rozwój dziecka ? indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca              z dzieckiem zdolnym.

9:00 ?9:15

Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

Czynności higieniczno? porządkowe, przygotowanie do posiłku.

9:15?9:30 Śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych.

9:30?10:00

Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

10:00?10:30

Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

Gry i zabawy ruchowe.

10.30- 11.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

11.00- 12.15

Swobodne zabawy organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo ? ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem  sprzętu sportowego.

Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

Gry i zabawy ruchowe.

Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

12:15?12:30 Obiad

12:30-12:45

Odpoczynek poobiedni, czytanie książek, zabawy przy kąciku relaksacyjnym, czynności higieniczno-porządkowe

12:50 ?13:00

Czynności higieniczno ?porządkowe

Rozchodzenie się dzieci realizujących pobyt pięciogodzinny do domów.

Dla dzieci korzystających z pobytu więcej niż 5 godzin dziennie:

7.00- 8.00

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela -  w grupie I łączonej.

12:50 -13.45

Swobodna zabawa dzieci, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności. Zabawy muzyczno-ruchowe.

13:45 - 14:00  Podwieczorek

14.00 – 15.00 

Zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.

15.00-16.00 

Zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne w grupie II łączonej.