Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze

Grupa IV

 Stokrotki             Galeria

  

     

Wychowawca grupy:

mgr Anna Rak

 

 

 

Adres e-mailowy

do kontaktu z wychowawcą grupy:

stokrotki4@op.pl      

 

Dyżur nauczyciela - wychowawcy dla rodziców

poniedziałek: 10:45 - 11:15

wtorek: 10:25 - 10:55

pod nr telefonu:18 446 90 09

 

Zajęcia dodatkowe

 

Religia: środa – 800 – 830

              piątek –  800 – 830

Język angielski : poniedziałek –   1045 – 1115

                             wtorek – 1025 – 1055

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna : czwartek - 13:30 - 14:00

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla grupy  IV

na rok szkolny 2022/2023

 

Realizacja podstawy programowej w godz. od 800 – 1300.

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność  dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

800 – 900

• Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela

• Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę 

i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

• Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.

• Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

900 – 930

• Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

• Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.

930 – 945 Śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych.

945 1015

• Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

1015– 1030

• Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

• Gry i zabawy ruchowe.

1030– 1100

• Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

1100– 1230

• Swobodne zabawy organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).

• Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

• Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

• Gry i zabawy ruchowe.

• Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

1230 – 1245 Obiad

1245 – 1300

• Swobodna zabawa dzieci w sali, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.

• Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.

• Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne.

• Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.

• Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.

• Czynności higieniczno – porządkowe.

• Rozchodzenie się dzieci.

Dla dzieci korzystających z pobytu więcej niż 5 godzin dziennie:

700 – 800 Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela – w grupach połączonych w grupie II.

800 – 1300 Realizacja podstawy programowej.

1300 – 1345 Swobodna zabawa dzieci, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.

1345 – 1400 Podwieczorek.

1400 – 1600 Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne – w grupach połączonych w grupie II. Rozchodzenie się dzieci.