Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze

Klauzula RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW                                              

GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYTRZE

 

Działając na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze, Rytro 8, 33 – 343 Rytro, tel. (018) 446 90 09, e-mail: przedsz@op.pl,
  2. administrator nie wyznaczył przedstawiciela,
  3. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając korespondencje na adres e-mail iod@rytro.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z przedszkolem,
  4. organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi,
  5. Pani (Pana) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań przedszkola – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – jak również na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) i Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), w szczególności w przypadku komunikacji z przedszkolem, przedkładania zaświadczeń lekarskich i przetwarzania wizerunku; szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku, w trakcie zbierania danych osobowych oraz w siedzibie przedszkola,
  6. odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności organizatorzy usług czasu wolnego, w tym działający jako podmioty przetwarzające,
  7. Pani (Pana) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  8. posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
  9. w zakresie, w jakim podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez przedszkole; w przypadku, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, podanie ich jest dobrowolne, jednak nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji działań przez przedszkole,
  10. nie podlega Pani (Pan) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informuję o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych:

Pan Piotr Padula, e-mail: iod@rytro.pl

 

Rytro, 11.10.2019 r.