Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze

Ramowy Rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DLA GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W RYTRZE

na rok szkolny 2023/2024

 

Realizacja podstawy programowej w godz. od 800 – 1300

 

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

700 – 800

• Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).

• Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę  o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

• Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.

 • Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

800 – 900

• Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

• Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.

835 – 850   Śniadanie dla grupy I i IV

900 – 915   Śniadanie dla grupy II i III

900 – 1030

• Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

1030 – 1145

• Swobodne zabawy organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).

• Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

• Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

• Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.

• Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

1200 – 1220  Obiad dla grupy I i IV

1230 – 1250   Obiad dla grupy II i III

• Swobodna zabawa dzieci w sali, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.

• Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.

• Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne.

• Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.

• Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.

• Czynności higieniczno – porządkowe oraz przygotowanie do posiłku.

1400 – 1415  Podwieczorek

1415 – 1600

• Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań.

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca  z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.

• Zabawy ruchowe w sali, obserwacje przyrodnicze, praca w kąciku przyrody

• Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).

• Czynności higieniczno – porządkowe.

• Rozchodzenie się dzieci.

 

• Religia i język angielski są realizowane w poszczególnych grupach wg ustalonych godzin.

• Zajęcia specjalistyczne dla zakwalifikowanych dzieci odbywają się wg przedstawionego przez nauczycieli harmonogramu.

 

Rozkład dnia w przedszkolu według  podstawy programowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis,  że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

• Co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą  bawić się  w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela).

• Co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe).

• Jedną piątą czasu można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne.

• Pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np.: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń  programowych przedszkola.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego, dostosowanego do nowej podstawy programowej. Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć  w przedszkolu są: dowolne zabawy dzieci oraz zabawy/ruch na  świeżym powietrzu.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo – dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.